The Pragmatics Society of Japan

About Us

Pragmatics Society of Japan Current Officer (as of April 1, 2018)

Special Advisors:

Malcolm COULTHARD, Laurence HORN, Jacob MEY, Jef VERSHUEREN, Deirdre WILSON

Advisor:

Harumi SAWADA

Directors:

Susumu KUBO, Yoshihiro NISHIMITSU, Takuo HAYASHI, Reiko HAYASHI, Isao HIGASHIMORI, Masa-aki YAMANASHI

Steering Committee:

Nami ARIMITSU, Mark CAMPANA, Reiko HAYASHI, Takuo HAYASHI, Isao HIGASHIMORI, Kaoru HORIE, Risako IDE, Ippei INOUE, Toshiyuki KANAMARU, Shigehiro KATO, Hiroaki KITANO, Tetsuharu KOYAMA, Susumu KUBO, Tomoko MATSUI, Yuichi MORI, Takuro MORIYAMA, Yukiko MORIYAMA, Kojiro NABESHIMA, Shun'ichiro NAGATOMO, Yoshinao NAJIMA, Koichi NISHIDA, Yoshihiro NISHIMITSU, Hajime NOZAWA, Masanori ODANI, Masashi OKAMOTO, Noriko ONODERA, Sachiko SHUDO, Mitsuyo SUZUKI, Sachiko TAKAGI, Masato TAKIURA, Hiroaki TANAKA, Eiichi YAMAMOTO, Masa-aki YAMANASHI, Masaki YAMAOKA

Executive Division

President: Shigehiro KATO
Vice-Presidents: Kojiro NABESHIMA, Masato TAKIURA
Secretary-General: Tetsuharu KOYAMA
Assistant Secretaries: (Treasurer) Shun'ichiro NAGATOMO

Editorial Division

Editor-in-Chief: Masato TAKIURA; Vice-Chiefs: Yuichi MORI, Hiroaki TANAKA
Editorial Board Member: Risako IDE, Tomoko MATSUI, Yoshinao NAJIMA, Noriko ONODERA, Jun SAWADA, Reijiro SHIBASAKI, Sachiko SHUDO

Conference Division

[Conference Planning Committee]
Chair: Hiroaki KITANO; Vice-Chair: Risako IDE;
Members: Nami ARIMITSU, Toshiyuki KANAMARU, Minoru YAMAIZUMI

[Conference Presentation Committee]
Chair: Hajime NOZAWA; Vice-Chair: Koichi NISHIDA, Masashi OKAMOTO;
Members: Tetsuta KOMATSUBARA, Takumi SUGIMOTO, Daisuke YOKOMORI
Presentation Award Committee, Chair: Masashi OKAMOTO

[Conference Execution Committee]
Chair: Masaki YAMAOKA; Vice-Chairs: Mitsuyo SUZUKI, Sachiko TAKAGI;
Members: Ippei INOUE, Lala TAKEDA, Hirotoshi YAGIHASHI

International Relations and Operations Division

Operations Committee Chair: Noriko ONODERA; Vice-Chair: Tomoko MATSUI;
Member: Kaoru HORIE

Public Relations Division

Public Relations Committee Chair: Masanori ODANI; Vice-Chair: Toshiyuki KANAMARU;
Members: Mark CAMPANA, Kaori HATA

TOP