The Pragmatics Society of Japan

Membership

Pragmatics Society of Japan Current Officer (as of February 28, 2017)

Special Advisors:

Malcolm COULTHARD, Laurence HORN, Jacob MEY, Jef VERSHUEREN, Deirdre WILSON

Directors:

Reiko HAYASHI, Takuo HAYASHI, Isao HIGASHIMORI, Susumu KUBO, Yoshihiro NISHIMITSU, Harumi SAWADA, Masa-aki YAMANASHI

Steering Committee:

Nami ARIMITSU, Mark CAMPANA, Reiko HAYASHI, Takuo HAYASHI, Isao HIGASHIMORI, Kaoru HORIE, Shugo HOTTA, Risako IDE, Ippei INOUE, Toshiyuki KANAMARU, Shigehiro KATO, Hiroaki KITANO, Tetsuharu KOYAMA, Susumu KUBO, Tomoko MATSUI, Yuichi MORI, Takuro MORIYAMA, Yukiko MORIYAMA, Kojiro NABESHIMA, Shun'ichiro NAGATOMO, Yoshinao NAJIMA, Koichi NISHIDA, Yoshihiro NISHIMITSU, Hajime NOZAWA, Masanori ODANI, Masashi OKAMOTO, Noriko ONODERA, Harumi SAWADA, Sachiko SHUDO, Mitsuyo SUZUKI, Sachiko TAKAGI, Masato TAKIURA, Hiroaki TANAKA, Eiichi YAMAMOTO, Masa-aki YAMANASHI, Masaki YAMAOKA, Akiko YOSHIMURA

Executive Division

President: Shigehiro KATO
Vice-President: Eiichi YAMAMOTO
Secretary-General: Tetsuharu KOYAMA
Assistant Secretaries: (Treasurer) Shun'ichiro NAGATOMO

Editorial Division

Editor-in-Chief: Masato TAKIURA
Editorial Board: Mark CAMPANA, Tomoko MATSUI, Yuichi MORI, Yoshinao NAJIMA, Noriko ONODERA, Sachiko SHUDO, Hiroaki TANAKA

Conference Division

Conference Committee Chair: Kojiro NABESHIMA
Conference Committee Vice-Chair: (Planning) Kaoru HORIE, Hiroaki KITANO; (Presentation) Toshiyuki KANAMARU, Hajime NOZAWA, Masashi OKAMOTO; (Execution) Ippei INOUE; (Proceedings) Sachiko SHUDO
Conference Committee: (Planning) Risako IDE, Masato TAKIURA, Akiko YOSHIMURA; (Presentation) Nami ARIMITSU, Yoshinao NAJIMA, Masanori ODANI; (Execution) Shugo HOTTA, Mitsuyo SUZUKI, Sachiko TAKAGI; (Proceedings) Risako IDE, Takuro MORIYAMA, Yukiko MORIYAMA

International Relations and Operations Division

International Relations and Operations Committee Chair: Koichi NISHIDA
International Relations and Operations Committee Vice-Chair: Noriko ONODERA
International Relations and Operations Committee: Tomoko MATSUI, Kojiro NABESHIMA, Hajime NOZAWA, Akiko YOSHIMURA

Public Relations Division

Public Relations Committee Chair: Masaki YAMAOKA
Public Relations Committee Vice-Chair: (Website) Masanori ODANI; (Newsletter) Shugo HOTTA, Mitsuyo SUZUKI
Public Relations Committee: Mark CAMPANA, Toshiyuki KANAMARU

TOP